Home Tags เทคนิคเทรด Forex

Tag: เทคนิคเทรด Forex

MOST COMMENTED

การขาดดุลงบประมาณ – XM.COM

การขาดดุลงบประมาณเกิดขึ้นเมื่อการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้และสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของประเทศ โดยทั่วไปรัฐบาลจะใช้คำว่าการขาดดุลงบประมาณในเรื่องของการใช้จ่าย ไม่ใช่ธุรกิจหรือบุคคล การขาดดุลเกิดขึ้นกับหนี้สินทั้งหมดของรัฐ ในกรณีที่มีการระบุการขาดดุลงบประมาณ หมายถึงค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเกินจำนวนรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานมาตรฐาน ประเทศสามารถรับมือกับการขาดดุลงบประมาณโดยการเพิ่มภาษีและลดการใช้จ่าย #XM #XMThailand #EducationMatters...

HOT NEWS